Global Wellness Day 2021 chính thức khởi động, hướng tới lối sống khoẻ / Men’s Folio