FUSION TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SỨC KHỎE TOÀN CẦU 2019 / Beauty World